Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Viêt Nam – Nhung “vung lanh thô moi” duoc hiên dai hoa không dông dêu

Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02914672
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Wednesday, August 12, 2020 - 12:04:17 PM
Last modification on : Friday, August 14, 2020 - 3:31:06 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02914672, version 1

Citation

Olivier Tessier, Christophe Gironde. Viêt Nam – Nhung “vung lanh thô moi” duoc hiên dai hoa không dông dêu. Tâm quan trong cua Dia – Chinh Tri Viêt Nam, (Tài liêu tham khao nôi bô - Biên dich và hiêu dinh : Lê Thi Hiêu và Nguyên Thi Thai), pp.249-283, 2018. ⟨halshs-02914672⟩

Share

Metrics

Record views

39