Skip to Main content Skip to Navigation
Habilitation à diriger des recherches

La métropolisation des espaces migratoires : une lecture géographique du lien entre globalité et localité. Réflexions sur le système migratoire caribéen aux Etats-Unis.

Abstract : Volim syantifik HDR (tèz pou bay otorizasyon dirije rechèch) sa-a vize bay yon sentèz sou oriantasyon ak pozisyon rechèch mwen yo depi dezyèm mwatye nan ane 1990 yo. Nan divès zòn ankèt nan Karayib la, Miyami ak Nouyòk, oriantasyon prensipal la nan rechèch mwen rezide nan enpòtans dimansyon espasyal mwen devlope nan analiz metwopolizasyon chan migratwa yo. Mwen adapte metòd, kèsyon ak konsèp yo ak divèsite teren yo e richès eksperians migran karibeyen yo nan espas atlantik la. Apwòch la mete aksan sou relasyon nou kapab eksplore ant echèl espasyal yo pour konprann ki mannyè pwosesis global ak lokal yo ap fonksyone ansanm nan mondialisasyon migratwa lan.
Document type :
Habilitation à diriger des recherches
Complete list of metadatas

Cited literature [148 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01456308
Contributor : Cédric Audebert <>
Submitted on : Saturday, February 4, 2017 - 5:55:48 PM
Last modification on : Wednesday, September 5, 2018 - 1:30:06 PM
Document(s) archivé(s) le : Friday, May 5, 2017 - 3:17:31 PM

Identifiers

  • HAL Id : tel-01456308, version 1

Collections

Citation

Cedric Audebert. La métropolisation des espaces migratoires : une lecture géographique du lien entre globalité et localité. Réflexions sur le système migratoire caribéen aux Etats-Unis.. Géographie. Université de Poitiers, 2014. ⟨tel-01456308⟩

Share

Metrics

Record views

274

Files downloads

848