Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

« Đóng góp nghiên cứu về lịch sử phong cảnh miền Trung: đường cái quan, đường núi và Trường Lũy ở Quảng Ngãi – Bình Định, thế kỷ XIX »

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02568201
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Friday, May 8, 2020 - 4:05:16 PM
Last modification on : Monday, February 8, 2021 - 3:19:52 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02568201, version 1

Collections

Citation

Andrew Hardy, Tiên Dông Nguyên, Federico Barocco. « Đóng góp nghiên cứu về lịch sử phong cảnh miền Trung: đường cái quan, đường núi và Trường Lũy ở Quảng Ngãi – Bình Định, thế kỷ XIX ». Tây Sơn Thượng Đạo trong Khởi Nghĩa Tây Sơn(Le district montagneux de Tây Sơndans la Rebellion de Tây Sơn), (éd. Vu Trong Lam), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, pp.292-306, 2019. ⟨halshs-02568201⟩

Share

Metrics

Record views

33