Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Nghiên cứu tình huống trong dân tộc học-lịch sử : "cách mạng chè" (1920 - 1945) tại tỉnh Phú Thọ

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02555862
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Monday, April 27, 2020 - 4:09:19 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:17:09 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02555862, version 1

Collections

Citation

Olivier Tessier. Nghiên cứu tình huống trong dân tộc học-lịch sử : "cách mạng chè" (1920 - 1945) tại tỉnh Phú Thọ. Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, Nhà xuất bản Thế giới, 2012. ⟨halshs-02555862⟩

Share

Metrics

Record views

14