Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

« Subjectiviteit en psychiatrie : een therapeutische insteek op het ontwikkelen van een persoonlijk standpunt »

Résumé : Een antropoloog moet vandaag de dag ruimte maken voor de persoonlijke beleving van mensen. Dat blijkt ook uit het citaat van Robert Desjarlais. Het is een algemene tendens (Ehrenberg, 2005) die vooral in de genees- kunde voelbaar is (Dodier, 2003; Lefévre 2006) en ondertussen ook het so- ciaalwetenschappelijk onderzoek naar de geneeskunde is binnen gesijpeld (Velpry, 2003 ). Vanaf de jaren zeventig onderzoekt men bijvoorbeeld hoe mensen hun chronische ziekte ervaren (Pierret, 2003). Door de focusver- schuiving van de ‘ziekte’ naar het ‘ziek-zijn’, staat in heel wat studies de stem van de patiënt meer centraal.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01712486
Contributor : Livia Velpry <>
Submitted on : Monday, February 19, 2018 - 3:29:38 PM
Last modification on : Sunday, April 11, 2021 - 3:02:53 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01712486, version 1

Citation

Livia Velpry. « Subjectiviteit en psychiatrie : een therapeutische insteek op het ontwikkelen van een persoonlijk standpunt ». Systeemtheoretisch Bulletin, 2017, 35 (3). ⟨halshs-01712486⟩

Share

Metrics

Record views

137