Skip to Main content Skip to Navigation
Theses

Transition post socialiste et vulnérabilité urbaine à Bucarest

Résumé : Pentru autorii volumului The Environment as Hazard, perioadele de tranziţie corespund unor momente de accentuare a vulnerabilităţii. Prezenta cercetare îsi propune să verifice această constatare în cazul perioadei post-socialiste pe baza exemplului Bucurestiului. Cercetarea porneste de la ipoteza că există o articulare între, pe de o parte, transformările din perioada de „tranziţie” si, pe de altă parte, metropola ca un „creuzet” al riscului. Apoi, încearcă să determine dacă vulnerabilitatea s-a accentuat în Bucuresit în ultimii cincisprezece ani. Sunt analizate diferitele dimensiuni ale vulnerabilităŃii prin prisma a cinci abordări succesive: istorică, epistemologică, teritorială, prin practicile si organizarea gestionării riscului si, în fine, prin reprezentări. Prin acest parcurs, cercetarea obŃine două tipuri de rezultate. În primul rând, perioada de „tranziţie” s-a tradus printr-o convergenŃă a consolidării diferitelor manifestări ale vulnerabilităţii. Aceasta duce la situaŃii uneori foarte îngrijorătoare. Apoi, instrumentele create generează două propuneri care depăsesc cu mult cazul Bucurestiului: o nouă abordare a estimării vulnerabilităţii si un nou cadru interpretativ al percepţilor riscului.
Complete list of metadatas

Cited literature [849 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01999981
Contributor : Samuel Rufat <>
Submitted on : Wednesday, January 30, 2019 - 12:37:56 PM
Last modification on : Tuesday, November 19, 2019 - 10:39:39 AM

File

Rufat_these_2008.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01999981, version 1

Collections

Citation

Samuel Rufat. Transition post socialiste et vulnérabilité urbaine à Bucarest. Géographie. Ecole Normale Supérieure de Lyon; Université de Bucarest, 2008. Français. ⟨tel-01999981⟩

Share

Metrics

Record views

608

Files downloads

133