Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Llocs patrimonials excepcionals, un recurs per als territoris

Résumé : Els llocs patrimonials excepcionals condensen en els territoris que els acullen reptes de desenvolupament econòmic, gestió financera, governança, apropiació i preservació del patrimoni. Fonts d’atractivitat, però també factors de tensions, quins impactes socioeconòmics locals podem esperar d’aquests llocs excepcionals, com ara els que formen part de la xarxa Grans Llocs de France o els classificats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO? Per respondre a aquesta qüestió, l’article mobilitza la noció de recurs territorial per tal d’entendre l’impacte del lloc pel que fa al context territorial i la coordinació dels actors locals. A partir d’un estudi quantitatiu i qualitatiu realitzat a França, els resultats posen de manifest l’existència d’almenys tres tipus d’impactes i processos. Els llocs excepcionals poden ser un recurs ordinari, que accentua dinàmiques o conflictes segons el cas; o bé un recurs latent, que no té activació; o, finalment, una poderosa palanca per a la transformació local. Lluny del miracle patrimonial esperat, aquestes anàlisis mostren fins a quin punt la coordinació entre actors públics i privats és essencial per fer del patrimoni un veritable recurs per als territoris.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03181053
Contributor : Magali Talandier Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, March 25, 2021 - 1:46:59 PM
Last modification on : Friday, November 19, 2021 - 10:05:06 AM

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Links full text

Identifiers

Collections

Relations

Citation

Magali Talandier, Françoise Navarre, Jean-François Ruault, Laure Cormier, Pierre-Antoine Landel. Llocs patrimonials excepcionals, un recurs per als territoris. Via Tourism Review, Association Via@, 2020, ⟨10.4000/viatourism.6466⟩. ⟨halshs-03181053⟩

Share

Metrics

Record views

97