Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Państwo rosyjskie wobec francuskich potomków białych Rosjan: instrumentalizacja geopolityczna, konflikty pamięci i sabotowanie pojednania. Przypadek cerkwi i cmentarza rosyjskiego w Nicei

Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03008929
Contributor : Lucie Voinson <>
Submitted on : Tuesday, November 17, 2020 - 9:19:51 AM
Last modification on : Wednesday, November 18, 2020 - 3:12:44 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-03008929, version 1

Collections

Citation

Cécile Vaissié. Państwo rosyjskie wobec francuskich potomków białych Rosjan: instrumentalizacja geopolityczna, konflikty pamięci i sabotowanie pojednania. Przypadek cerkwi i cmentarza rosyjskiego w Nicei. Nicolas Maslowski; Andrzej Szeptycki. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp.165-187, 2020. ⟨halshs-03008929⟩

Share

Metrics

Record views

32