Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

L'inter-nacionalisme contra la mundialització: Reflexions sobre els moviments identitaris als països del "Nord", els moviments d’alliberament als països del "Sud", i l’actitud de l’esquerra, especialment la radical, davant aquests moviments. 

Résumé : Aquest article va ser redactat a petició de l'equip que preparava una nova revista basca del moviment abertzale, Ezbaika. Data del març del 2000, i no ha estat modificat. Amb motiu de la tràgica ruptura de la treva d'ETA, aquesta revista no ha aparegut.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

Cited literature [3 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02961933
Contributor : Michel Cahen <>
Submitted on : Thursday, October 8, 2020 - 7:06:33 PM
Last modification on : Saturday, October 10, 2020 - 3:27:16 AM
Long-term archiving on: : Saturday, January 9, 2021 - 7:33:55 PM

File

L'inter-nacionalisme (cat.)_14...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02961933, version 1

Collections

Citation

Michel Cahen. L'inter-nacionalisme contra la mundialització: Reflexions sobre els moviments identitaris als països del "Nord", els moviments d’alliberament als països del "Sud", i l’actitud de l’esquerra, especialment la radical, davant aquests moviments. . 2000. ⟨halshs-02961933⟩

Share

Metrics

Record views

10

Files downloads

19