Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

La netnografía: un método de investigación en Internet

Résumé : La netnografia es presenta com un mètode nou d'investigació per estudiar què succeeix en les comunitats virtuals. El mètode és el resultat d'aplicar l'etnografia a l'estudi del ciberes-pai. Pretén erigir-se com a ciència del que ocorre a la xarxa de xarxes. Aquesta pretensió, recla-mada per totes les disciplines emergents, encara és difosa, perquè més aviat es presenta com una tècnica d'investigació de les vivències en els espais virtuals. Els seus orígens se situen als Estats Units i l'aplicació actual més evident que se'n fa és l'expressada pel màrqueting als estudis de mercat. Per utilitzar aquest mètode, es tenen en compte unes fases determinades que reuneixen el que és artificial, proporcionat pels ordi-nadors, amb el treball natural dels éssers humans, a fi de determinar les decisions més apro-piades per brindar òptimament el consum d'un producte o d'un servei. Paraules clau: netnografia, mètode etnogràfic.
Complete list of metadata

Cited literature [21 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02876556
Contributor : Osbaldo Turpo Gebera <>
Submitted on : Sunday, June 21, 2020 - 4:28:17 AM
Last modification on : Saturday, June 27, 2020 - 3:04:40 AM

File

142550-Texto del artículo-194...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02876556, version 1

Collections

Citation

Osbaldo Washington Turpo Gebera. La netnografía: un método de investigación en Internet. Educar, UAB, 2008, 42. ⟨halshs-02876556⟩

Share

Metrics

Record views

26

Files downloads

42