Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Núi và biển trong lịch sử kinh tế Chămpa và Việt Nam

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02617500
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Monday, May 25, 2020 - 12:09:01 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:17:31 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02617500, version 1

Collections

Citation

Andrew Hardy. Núi và biển trong lịch sử kinh tế Chămpa và Việt Nam. Văn hóa biển miền Trung và văn hóa biển Tây Nam Bộ [La culture maritime de la région centrale et la culture maritime du Sud-Ouest], Nxb Từ điển Bách khoa, pp.88-102, 2008. ⟨halshs-02617500⟩

Share

Metrics

Record views

18