Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

« Lịch sử Thăng Long trong bối cảnh khu vực: Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông và Hoàng đế nhà Minh của Trung Hoa » [L’histoire de Thăng Long dans son contexte régional : Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông et l’empereur de Chine sous la dynastie des Ming]

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02573568
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Thursday, May 14, 2020 - 1:50:18 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:17:12 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02573568, version 1

Collections

Citation

Andrew Hardy. « Lịch sử Thăng Long trong bối cảnh khu vực: Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông và Hoàng đế nhà Minh của Trung Hoa » [L’histoire de Thăng Long dans son contexte régional : Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông et l’empereur de Chine sous la dynastie des Ming]. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long [Actes du colloque, 1000 ans depuis la dynastie des Lý et la capitale de Thăng Long], Nxb The gioi, pp.124-133., 2009. ⟨halshs-02573568⟩

Share

Metrics

Record views

20