Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Tộc người, lãnh thổ và địa hình dọc con đường thương mai Đông – Tây trong lịch sử miền Trung Việt Nam : người Ca Dong ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02568110
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Friday, May 8, 2020 - 2:29:18 PM
Last modification on : Saturday, November 28, 2020 - 3:28:58 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02568110, version 1

Collections

Citation

Andrew Hardy. Tộc người, lãnh thổ và địa hình dọc con đường thương mai Đông – Tây trong lịch sử miền Trung Việt Nam : người Ca Dong ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại [La culture maritime de la région centrale dans la société contemporaine], Nxb The Gioi, pp.77-93, 2019. ⟨halshs-02568110⟩

Share

Metrics

Record views

29