Skip to Main content Skip to Navigation
Directions of work or proceedings

Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trũ Quốc gia IIII

Document type :
Directions of work or proceedings
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02558526
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Wednesday, April 29, 2020 - 4:38:05 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:16:52 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02558526, version 1

Collections

Citation

Philippe Le Failler, Phạm, Thị Bích Hải, Vũ Thị Minh Hương, Trần Thị Hương, Nguyễn Minh Sơn. Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trũ Quốc gia IIII. Archives du Vietnam; EFEO. 2006. ⟨halshs-02558526⟩

Share

Metrics

Record views

19