Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Đá cổ Sa Pa : bải nghiên cứu giới thiệu cuốn ca-ta-lốc về bãi đá có hình khắc cổ ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02558407
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Wednesday, April 29, 2020 - 3:52:26 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:17:39 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02558407, version 1

Collections

Citation

Philippe Le Failler. Đá cổ Sa Pa : bải nghiên cứu giới thiệu cuốn ca-ta-lốc về bãi đá có hình khắc cổ ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. EFEO, 2014. ⟨halshs-02558407⟩

Share

Metrics

Record views

18