Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

"Giúp đỡ" và tương trợ công đồng làng quê ở miền Bắc Việt Nam: Quan hệ giữa tình đoàn kết và sự phụ thuộc

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02555968
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Monday, April 27, 2020 - 5:06:09 PM
Last modification on : Thursday, July 30, 2020 - 3:17:41 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02555968, version 1

Collections

Citation

Olivier Tessier. "Giúp đỡ" và tương trợ công đồng làng quê ở miền Bắc Việt Nam: Quan hệ giữa tình đoàn kết và sự phụ thuộc. Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, Nhà-xuất-bản-Đại-học-quốc-gia-Thành-phó̂-Hồ-Chí-Minh, pp.346-366, 2010. ⟨halshs-02555968⟩

Share

Metrics

Record views

13