Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE RESİMLİ METİN OKUMALARI

Résumé : Öz: Resimli metinler, iletişimsel becerilerin ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesinde kullanıldığı gibi, dilbilgisinin günlük hayatla bağlantılı, çözüm odaklı, aktif ve dikkatli bir şekilde öğrenilmesine de katkıda bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, çizgi roman, reklam, karikatür, fıkra gibi kısa ve resimli metinlerin özgün materyal olarak kullanılarak başlangıç ve orta seviyedeki yabancı öğrencilerin dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde zaman ve kazanım açısından daha etkili olduğunu göstermek ve aynı zamanda resimli metinlerin kullanımı ile ilgili bir izlence sunmaktır. Ayrıca mümkün olduğu kadar dilin değişkenlerinden yola çıkarak kullanılacak dilin ölçütlerine bağlamsal ve kültürel kullanımlarla dikkat çekmektir. Farklı edebi türlerdeki bu kısa resimli metinlerle, en temelden başlayarak konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıklarının ötesinde, dilin çeşitliliklerini daha anlaşılır kılmaktır. Anahtar kelimeler: Resimli metinler, Türkçe dilbilgisi, kültür, izlence. Reading Illustrated Texts in Teaching Turkish as a Foreign Language Abstract: Illustrated texts are used for developing communicative and foreign language skills, and they contribute to a more active and careful grammar acquisition connected with daily life and oriented towards problem-solving. The aim of this study is to show that adapting illustrated texts such as comics, caricatures, ads, jokes, etc. as authentic material, is more efficient in improving grammar, reading and writing skills of foreign students at elementary and intermediate levels in terms of time spent and outcomes reached. Moreover, it presents a syllabus that shows how to use illustrated texts for teaching Turkish. This syllabus takes the variables of language into account as much as possible and draws attention to the standards of language through contextual and cultural utterances. Through illustrated texts from various genres it aims to make the varieties of language more comprehensible starting from the most basic part going, and thus, goes beyond the differences between written and oral language.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [22 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02501823
Contributor : Marie Hélène Sauner Leroy <>
Submitted on : Sunday, March 8, 2020 - 8:32:52 AM
Last modification on : Tuesday, March 30, 2021 - 3:23:39 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, June 9, 2020 - 12:29:42 PM

File

yabanci-dil-olarak-turkce-ogre...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02501823, version 1

Collections

Citation

Marie Hélène Sauner Leroy, Celile Eren Ökten. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE RESİMLİ METİN OKUMALARI. Kış, 2015, pp.65 - 79. ⟨halshs-02501823⟩

Share

Metrics

Record views

64

Files downloads

339