Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Bảng phiên âm quốc tế. Bản tiếng Việt

Résumé : Tập tin này gồm: bản tiếng Việt của Bảng phiên âm quốc tế (IPA), và một số giải thích về việc dịch các thuật ngữ sang tiếng Việt. Việc dịch gặp rất nhiều khó khăn do một số thuật ngữ chưa hề được dịch sang Tiếng Việt trước đây, một số khác lại được một số dịch giả dịch theo các cách khác nhau. Mỗi một thuật ngữ được đề xuất trong bảng IPA phiên bản tiếng Việt này đều đã được cân nhắc và trao đổi kĩ càng trong nhóm thực hiện để đưa ra phương án hợp lý nhất, tuân thủ 3 tiêu chí như sau: - Rõ và sát với nét nghĩa chính của thuật ngữ gốc, - Ưu tiên các cách dịch đã phổ biến và lưu hành trong giới Việt ngữ học, - Ngắn gọn, dễ hiểu và mang tính hệ thống.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02469549
Contributor : Alexis Michaud <>
Submitted on : Thursday, February 6, 2020 - 3:56:29 PM
Last modification on : Tuesday, June 23, 2020 - 8:49:13 AM

File

2019_IPAtiengViet_VoiLoiGiaiTh...
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02469549, version 1

Citation

Minh-Châu Nguyễn, Thị Thu Hà Phạm. Bảng phiên âm quốc tế. Bản tiếng Việt. 2020. ⟨halshs-02469549⟩

Share

Metrics

Record views

93

Files downloads

57