N. Adashinskaya, D. Adashinskaya, . Gh, and . N?stasoiu, Nicolae din Ribi?a în lumina unor informa?ii noi", comunicare înc? inedit? în cadrul Sesiunii Anuale a Sec?iei de Art? Medieval?: 'Date noi în cercetarea artei medievale din România, L'esthétique paysanne des spolia dans les églises médiévales du Ha?eg (Roumanie, XIII e -XV e siècle), pp.73-83, 2013.

, Athanasiu 1903 -Comentariile sau explicarea Epistolei c?tre Filipeni a celui întru Sfin?i P?rintelui nostru Ioan Chrisostom, traducere din limba elin?, trad, The Narrative Meaning and Function of the Parable of the Prodigal Son, vol.15, pp.11-32, 1903.

. Authier-revuz, Hétérogénéité(s) énonciative(s)", în Langages, Jacqueline Authier-Revuz, vol.73, pp.98-111, 1984.

, Banniard 1992 -Michel Banniard, Viva voce: Communication écrite et communication orale du IV e au IX e siècle en Occident latin, 1992.

-. Barbu, Juridiction ecclésiastique et communauté politique. Le Maramure? en 1391, în Historia manet. Volum omagial Demény Lajos, pp.57-65, 2001.

-. Barkan, Sub Specie Mortis: Ruthenian and Russian Last Judgement Icons Compared, Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture, New Haven -Londra, vol.11, pp.5-32, 2001.

;. Berman, A. Samuel, . Berman, and N. J. Hoboken, An English translation of Genesis and Exodus from the printed version of Tanhuma-Yelammedenu with an introduction, notes, and indexes, trad, vol.20, pp.307-321, 1996.

-. Bogdan, în Memento mori. Il genere macabro in Europa dal Medioevo a oggi, Le discours de la peur: Mort, calamités et eschatologie dans la peinture des églises transylvaines (XVIII e -XIX e siècles), pp.75-98, 2014.

. Bolocan, E. Bucure?ti, and . Academiei, Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV-1450). Partea 1, Bolocan 1981 -Dic?ionarul elementelor române?ti din documentele slavone (1347-1600), vol.5, pp.33-70, 1981.

, Naamah and Her Sisters: The Fallen Women of the Egerton Genesis, în Nierika: Revista de Estudios de Arte, pp.72-85, 2013.

, Facultatea de Istoria ?i Teoria Artei, 2009. Cantacuzino 1986 -Gh. I. Cantacuzino, Bucure?ti, tez? de doctorat în Arte Vizuale, vol.8, pp.127-133, 1986.

, Chivu 1993 -Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, edi?ie de text ?i indice de cuvinte, Cartojan 1974 -Nicolae Cartojan, C?r?ile populare în literatura româneasc?, vol.2, pp.45-58, 1974.

;. Cincheza-buculei and . Cincheza-buculei, Le programme iconographique des absides des églises à Rîu de Mori et Densu?", în Revue roumaine d'histoire de l'art, vol.13, pp.81-103, 1976.

;. Cincheza-buculei and . Cincheza-buculei, Implica?ii sociale ?i politice în iconografia picturii medievale române?ti din Transilvania, secolele XIV-XV. Sfin?ii militari", în Studii ?i cercet?ri de istoria artei, Seria art? plastic?, vol.28, pp.3-34, 1981.

. Cincheza-buculei-;-cincheza-buculei, Din nou despre pictura bisericii Sf. Nicolae din Densu?, vol.19, pp.89-98, 2009.

;. Cincheza-buculei and . Cincheza-buculei, Iconografie ?i ctitori. Transilvania (secolele XIV-XV)", în TABOR. Tradi?ie ?i actualitate în Biserica Ortodox? Român?, vol.4, 2010.

. I. Ciomu-1938--l and . Ciomu, Un vechi monument epigrafic slav la Turnu-Severin. O rug?ciune-descântec slavo-sârb? din sec. XIII-XIV, în Revista istoric? român?, vol.8, pp.210-234, 1938.

R. -radu and . Constantinescu, The Living (and the) Dead Imagery of Death in Byzantium and the Balkans, vol.2, pp.27-44, 1973.

, Dima 2009 -O traducere inedit? a Vechiului Testament din secolul al XVI-lea. Studiu filologic, lingvistic, edi?ie ?i glosar, Coping with the Powerful Other: A Comparative Approach to Greek-Slavonic Communities of Rite in Late Medieval Transylvania and the Banat, tez? de doctorat, vol.10, pp.422-433, 1963.

. Sec, . Xiv-xv), E. Bucure?ti, ;. Meridiane, and . Drury, Între Logos ?i Eikon. Un eseu despre icoan?, români ?i protestantism în Transilvania secolului al XVII-lea, Central and Eastern Europe from Middle Ages to the Late Modernity: Birth, Function, and Changes, vol.18, pp.115-152, 1968.

, Editura Institutului Biblic ?i de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, P?rin?i ?i scriitori biserice?ti, Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des évangiles, vol.21, pp.38-90, 1987.

, Haimann, 1888. Ghe?ie 2000 -Ion Ghe?ie, Graiurile dacoromane în secolele al XIII-lea -al XVI-lea, Gaster 1888 -Moses Gaster, Literatura popular? român?, cu un apendice: Voroava Garaman?ilor cu Alexandru Machedon de Nicolae Costin, 2000.

. Ghe?ie, Mare? 1985 -Ion Ghe?ie, Alexandru Mare?, Originile scrisului în limba român?, 1985.

;. Grypeou, H. Grypeou, and . Spurling, The Book of Genesis in Late Antiquity: Encounters Between Jewish and Christian Exegesis, Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti, vol.24, 1998.

, Hurmuzaki 1887 -Documente privitóre la Istoria Românilor, Last Judgment Iconography in the Carpathians, pp.1887-1938, 2009.

. Jékely, Kulik 2010 -Alexander Kulik, Veritas Slavica: On the Value of Slavonic Evidence for the Early Apocalyptic Tradition", în Polata Knigopisnaia, vol.38, pp.1-65, 2009.

J. Lángi, Z. Lángi, and . Jékely, Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéib?l, 2009.

;. Lángi, M. József, and . Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések, III. Állami M?emlék-helyreállitási és Restaurálási Központ, în Transactions of the Jewish Historical Society of England, vol.17, pp.225-249, 1951.

, Unde s-au tradus cele mai vechi apocrife religioase", în Idem, C?r?i populare din secolul al XVI-lea ?i al XVII-lea, Contribu?ii filologice, Bucure?ti, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, pp.9-43, 2006.

. Markovi?, ;. Markovi?, M. Markovi?, and . Markovi?, Ciklus Geneze i starozavetne figure u paraklisu sv. Dimitrija" [Genesis cycle and Old Testament figures in the chapel of saint Demetrius], în Zidno slikarstvo Manastira De?ana: gradja i studije, Mural painting of monastery of De?ani: materials and studies, vol.22, pp.351-352, 1995.

. Mellinkoff-1981--ruth-mellinkoff, The Mark of Cain, p.1981, 2001.

, Omiliile la postul mare, versiune româneasc? îmbun?t??it? pornind de la edi?ia tradus? ?i îngrijit? de Episcopul Roman Melchisedec (1893), Miklosich 1865 -Franz, vol.19, pp.1862-1865, 1974.

, Document préliminaire pour la conservation et la restauration", în Colloque pour la conservation et la restauration des peintures murales, Conseil de la culture et de l'éducation socialiste, pp.45-55, 1977.

, Nicolae din satul Le?nic (com. suburban? Ve?el a municipiului Deva, jud. Hunedoara), Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV-1450), pp.98-115, 1985.

, Studii ?i texte, 2005.

. Moraru, Moraru 2001 -Palia istoric?, studiu filologic, studiu lingvistic ?i edi?ie îngrijit? de Alexandra Moraru ?i Mihai Moraru, Bucure?ti, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, Academia Român?, Institutul de Lingvistic? "Iorgu Iordan, vol.4, 2001.

D. S. Murdoch-2003--brian-murdoch-;-cambridge and . Brewer, Oikonomidès 1999 -Nicolas Oikonomidès, L''unilinguisme' officiel de Constantinople byzantine (VII e -XII e s.)", în ?????????, 13, pp.9-21, 1999.

;. P. -sorin-olteanu and . Panaitescu, Întregiri la cunoa?terea vie?ii biserice?ti a românilor din Evul Mediu (secolul XIV), Un termen românesc atestat în sec. X: cuvânt", în Ianus, vol.2, pp.107-122, 1965.

H. Rutherford, J. Platt, and D. San, Platt 1927 -The Forgotten Books of Eden, p.1927, 2006.

, Popa 1988 -Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc: ?ara Ha?egului, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1988. Popa 1996 -Corina Popa, Pop-Bratu 1982 -Anca Pop-Bratu, Pictura mural? maramure?ean?. Me?teri zugravi ?i interferen?e stilistice, Bucure?ti, Meridiane, vol.33, pp.3-19, 1982.

, Dou? ctitorii române?ti din secolul al 15-lea: biserica Sfîntul Gheorghe ?i m?n?stirea Lup?a, Porumb 1979 -Marius Porumb, vol.16, pp.621-632, 1979.

, Porumb 1989 -Marius Porumb, Porumb 1981 -Marius Porumb, Pictura româneasc? din Transilvania. I. (sec. XIV-XVII) / Die rumänische Malerei in Siebenbürgen. i. (14-17 Jahrhundert), vol.29, pp.103-115, 1981.

. -adrian-rauca, Pictura mural? din bisericile cneziale de piatr? de la Ribi?a ?i Cri?cior, pp.218-229, 2014.

. Roddy, Rosetti 1986 -Alexandru Rosetti, Istoria limbii române. I. De la origini pân? la începutul secolului al XVII-lea, The Romanian Version of the 'Testament of Abraham'. Text, Translation, and Cultural Context, vol.19, pp.323-347, 1985.

, Raporturi ale cur?ii principelui Sigismund Báthory cu ierarhia românilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al secolului al XVI-lea, în Acta Musei Porolissensis, vol.12, pp.311-315, 1988.

, Geografia ?i evolu?ia picturii medievale române?ti din jud. Hunedoara (Câteva r?spunsuri domnului Sorin Ulea), în Studia Universitatis Babe?-Bolyai, series Historia, pp.109-116, 1997.

P. Rusu, Izvoare privind evul mediu românesc. ?ara Ha?egului în secolul al XV-lea (1402-1473), Dr?gan 1989 -Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan Dr?gan, 1989.

L. Rusu, A. Petrov-1992--adrian, I. Rusu, G. Laz?r, and . Petrov, M?n?stirea Vaca, vol.2, pp.145-168, 1992.

C. Szirmai-2011--julia and . Szirmai, Les enfants de Lamech dans la Bible anonyme (BNF fr. 763), vol.93, pp.185-203, 2011.

, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1932. ?tef?nescu 1938 -I. D. ?tef?nescu, L'art byzantin et l'art lombard en Transylvanie. Peintures murales de Moldavie et de Valachie, La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu'au XIX e siècle, 1938.

G. Teodorescu and J. Thomson, The corpus of Slavonic translations available in Muscovy. The cause of Old Russia's intellectual silence and contributory factor to Muscovite cultural autarky, în Christianity and the Eastern Slavs, vol.I, pp.179-214, 1977.

, Sankt Petersburg, 1863 (republicat cu o prefa?? de Michael Samilov, vol.2, 1973.

, Tiktin 2005 -Hermann Hariton Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, pp.2000-2005

. Tilea-1962--pr and . Gheorghe-tilea, Cuvântare la Cincizecime (a XLI-a). Traducere", în Glasul Bisericii, Sf. Grigore Teologul, vol.21, pp.441-448, 1962.

, Biserica m?n?stirii Râme? (sat Valea M?n?stirii, înglobat satului Râme?, com. Râme?, jud. Alba), Triodiu 1897 -Triodiu, adic? trei cânt?ri, carele cuprinde toat? rânduiala serviciului bisericesc, cu începere de la Duminica Vame?ului ?i Fariseului pân? la Sfânta Înviere, Bucure?ti, Tipo-litografia C?r?ilor Biserice?ti, 1897. Tugearu 1985 -Liana Tugearu, pp.149-173, 1985.

, Turdeanu 1981 -Émile Turdeanu, Apocryphes slaves et roumains de l'Ancien Testament, vol.5, 1981.

. ?urcanu--ion, . ?urcanu, . Istoria, . Br?ila, M. Istros et al., Death in Byzantine Iconography, în Eastern Churches Review, vol.8, pp.113-127, 1976.

. Zamora-2013--luiza and Z. Zamora, Ctitorii m?runte din nordul Olteniei / Walls. Small Churches of Northern Oltenia, vol.37, 2013.

. Cuvinte-cheie:-picturi-murale and M. Iconografia, Lameh, Fiul risipitor, literatur? român? veche Mots-clés: peintures murales, iconographie de la Mort, Lamech, Fils prodigue, ancienne littérature religieuse roumaine