Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Jarres de conserve pour "ratchel", "petmez" et "turchia" en Bulgarie aux XVIIe-XIXe siècles

Résumé : Фрагменти от делви присъстват сред българския археологичен материал от XVII-XIX век. За съжаление, тези археологични данни са редки сред силно отбрания на терена материал. Много по-богата е етнографската информация от този период. Многобройни музеи и частни колекции притежават важно количество от тези предмети. Фотографски архиви са документирали продажбата им и готварски книги от началото на XX век дават примери за тяхното използване. Етнографските проучвания принасят също за познанието на хранителните заготовки съдържани в делвите и етно-анкети сред грънчари отразяват спомена за тяхното производство и подготовка за използване.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadatas

Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02265890
Contributor : Guergana Guionova <>
Submitted on : Friday, August 16, 2019 - 4:15:10 PM
Last modification on : Tuesday, August 20, 2019 - 1:16:54 AM
Long-term archiving on: : Thursday, January 9, 2020 - 6:37:06 PM

File

GGuionovaDelvi2016.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02265890, version 1

Collections

Citation

Guergana Guionova. Jarres de conserve pour "ratchel", "petmez" et "turchia" en Bulgarie aux XVIIe-XIXe siècles. Ier Congrès International Thématique de l’AIECM3, Comité français de l'AIECM3, Nov 2014, Montpellier-Lattes, France. pp.49-57. ⟨halshs-02265890⟩

Share

Metrics

Record views

101

Files downloads

119