Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Výšivka z Bayeux : předmět posvátný či profánní?

Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02178131
Contributor : Vanessa Ernst-Maillet <>
Submitted on : Friday, July 12, 2019 - 2:53:31 PM
Last modification on : Tuesday, July 16, 2019 - 1:09:26 AM

File

document.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02178131, version 1

Collections

Citation

Martin F. Lešák. Výšivka z Bayeux : předmět posvátný či profánní?. Ondřej Jakubec. Paragone II (2015) : Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z kon2015ference studentů dějin umění, Masarykova univerzita, pp.6-16, 2015, 978-80-210-8571-8. ⟨halshs-02178131⟩

Share

Metrics

Record views

21

Files downloads

20