Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Contabilitatea: ce echilibru existǎ între universalitate şi contingenţă?

Résumé : Rezumat Întrebarea privind caracterul universal sau contingent al contabilităţii este esenţială deoarece determină una dintre dimensiunile guvernării organizaţiilor. Prima parte a lucrării prezintă dinamica universalităţii, adică, a mişcării către un standard global unic. Ce-a de-a doua parte descrie limitele acestei mişcări şi, în opoziţie, relevanţa unui standard adaptat la situaţiile contingente şi constrângerile locale. În final, partea a treia a lucrării se ocupă de echilibrul dintre aceste două concepte ale contabilităţii.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [33 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02145498
Contributor : Alain Burlaud <>
Submitted on : Tuesday, July 16, 2019 - 5:17:04 PM
Last modification on : Friday, October 4, 2019 - 1:33:22 AM

File

Articol_9562.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Alain Burlaud, Geneviève Causse. Contabilitatea: ce echilibru existǎ între universalitate şi contingenţă?. Audit Financiar, Chamber of Financial Auditors, Romania, 2018, pp.3 - 14. ⟨10.20869/AUDITF/2018/149/001⟩. ⟨halshs-02145498⟩

Share

Metrics

Record views

84

Files downloads

779