Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Sha Yiran 沙怡然, « Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術,

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02113273
Contributor : Isabelle Charleux <>
Submitted on : Sunday, April 28, 2019 - 2:39:36 PM
Last modification on : Friday, September 18, 2020 - 2:34:23 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02113273, version 1

Citation

Isabelle Charleux. Sha Yiran 沙怡然, « Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術,. (Shi) Miaojiang (釋) 妙江, Chen Jinhua 陳金華, (Shi) Kuanguang (釋)寬廣 & Ji Yun 紀. Wutaishan xinyang duowenhua, kua zongjiao de xingge yiji guoji xingyang xiangli : di erci Wutaishan yantao huilun wenji 五臺山信仰多文化、跨宗教的性格以及國際性影響力:第二次五臺山研討會論文集》[Multi-cultural, Cross-religious Characteristics and International Impact of the Wutai Cult], Xinwenfeng chuban gongsi 新文豐出版公司, pp.131-184, 2018, 9789571722863. ⟨halshs-02113273⟩

Share

Metrics

Record views

67