Ekonomická reforma ve vztahu ke znovuvytváření politiky

Résumé : U tohoto kulatého stolu 9. června 1992 bylo stanoveno za cíl zhodnotit ekonomické reformy a změny v politice probíhající v Československu od počátku desetiletí. J. Rupnik (CERI / FNSP) klade otázku adaptace západního demokratického modelu v postkomunistickém kontextu. Za tímto účelem analyzuje přechod k politickému pluralismu a k následnému roztříštění, který probíhal zároveň s přechodem k tržnímu hospodářství a k hospodářské kultuře privatizace. M. Novák (Univerzita Karlova) uvažuje o roli ekonomické reformy ve vzniku politických stran za použití příkladu Občanského fóra. J. Kabele (Univerzita Karlova) se zajímá o politické aktéry, a zejména o novou formu konfrontace mezi pravicí a levicí ve formě ideálních typů (opozice demokraté/nedemokraté nebo hierarchie levice/střed/pravice). Z. Bútorová (Univerzita Komenského) zkoumá červnové volby roku 1992 ze slovenského úhlu pohledu a předjímá silnou politickou destabilizaci na Slovensku, která s sebou ponese vážné ekonomické problémy a „morální chaos“. J. Patočka (ČSAV) se zajímá o postoj místních elit k transformaci, zejména pak k otázkám rekonverze a různých adaptačních procesů.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01937608
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Friday, December 7, 2018 - 1:33:18 PM
Last modification on : Monday, June 17, 2019 - 6:26:05 PM
Long-term archiving on : Friday, March 8, 2019 - 12:47:08 PM

File

rupnik_1992_ekon_reforma_polit...
Explicit agreement for this submission

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01937608, version 1

Collections

Citation

Jacques Rupnik, Miroslav Novák, Jiří Kabele, Zora Bútorová, Jiří Patočka. Ekonomická reforma ve vztahu ke znovuvytváření politiky. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 1992, Sociální a politická proveditelnost ekonomické reformy v Československu, pp.23-44. ⟨www.cefres.cz⟩. ⟨halshs-01937608⟩

Share

Metrics

Record views

26

Files downloads

19