அகநானூறு என்னும் நெடுந்தொகை நானூறு முதற்பகுதி - களிற்றியானைநி

Abstract : The Akanāṉūṟu is an anthology of four hundred long poems (12-30 lines) on love (akam) that belongs to the Eight Collections (eṭṭuttokai) of the Classical Tamil Caṅkam corpus. Its fi rst book, Kaḷiṟṟiyāṉainirai (“Row of Bull Elephants”), comprising the fi rst one-hundredtwenty poems, is here critically re-edited on the basis of the surviving eight manuscripts – among which fi ve are fairly old palm-leaf copies – and of the numerous quotations found in the grammatical tradition. A special layout has been developed to allow the synoptic representation of both extant transmission strands. The edition is accompanied by an interlinear English version and by an annotated translation. The introduction (in English and in Tamil) discusses in detail the history of the text and the editing procedure. Volume 3 comprises an edition of the old commentary, a complete analytical concordance, a glossary and several indexes.
Document type :
Books
Complete list of metadatas

Cited literature [222 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01892291
Contributor : Efeo Ecole Française d'Extrême-Orient <>
Submitted on : Wednesday, October 10, 2018 - 3:00:39 PM
Last modification on : Wednesday, October 17, 2018 - 1:08:45 AM
Long-term archiving on: Friday, January 11, 2019 - 4:12:20 PM

File

Akam Vol.III.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01892291, version 1

Collections

Citation

Eva Wilden. அகநானூறு என்னும் நெடுந்தொகை நானூறு முதற்பகுதி - களிற்றியானைநி. Eva Wilden. Institut français de Pondichéry; École française d'Extrême-Orient, 2018, 978-2-85539-225-7. ⟨halshs-01892291⟩

Share

Metrics

Record views

46

Files downloads

46