« Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術

Type de document :
Chapitre d'ouvrage
(Shi) Miaojiang (釋) 妙江, Chen Jinhua 陳金華, (Shi) Kuanguang (釋)寬廣 & Ji Yun 紀 Wutaishan xinyang duowenhua, kua zongjiao de xingge yiji guoji xingyang xiangli : di erci Wutaishan yantao huilun wenji 五臺山信仰多文化、跨宗教的性格以及國際性影響力:第二次五臺山研討會論文集》[Multi-cultural, Cross-religious Characteristics and International Impact of the Wutai Cult], Xinwenfeng chuban gongsi 新文豐出版公司, pp.131-184, 2018, 9789571722863
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01838021
Contributeur : Isabelle Charleux <>
Soumis le : vendredi 13 juillet 2018 - 09:41:38
Dernière modification le : samedi 14 juillet 2018 - 01:14:48

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01838021, version 1

Collections

GSRL | PSL

Citation

Isabelle Charleux. « Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術 . (Shi) Miaojiang (釋) 妙江, Chen Jinhua 陳金華, (Shi) Kuanguang (釋)寬廣 & Ji Yun 紀 Wutaishan xinyang duowenhua, kua zongjiao de xingge yiji guoji xingyang xiangli : di erci Wutaishan yantao huilun wenji 五臺山信仰多文化、跨宗教的性格以及國際性影響力:第二次五臺山研討會論文集》[Multi-cultural, Cross-religious Characteristics and International Impact of the Wutai Cult], Xinwenfeng chuban gongsi 新文豐出版公司, pp.131-184, 2018, 9789571722863. 〈halshs-01838021〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

43