« Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術

Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01838021
Contributor : Isabelle Charleux <>
Submitted on : Friday, July 13, 2018 - 9:41:38 AM
Last modification on : Wednesday, July 17, 2019 - 2:37:37 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01838021, version 1

Collections

Citation

Isabelle Charleux. « Shiqi shiji zhi ershi shiji chu Wutaishan shang de Xizang-Menggu fojiao jianzhu yu tuxiang yishu » 十七世紀至二十世紀初五臺山上的西藏—蒙古佛教建築與圖像藝術 . (Shi) Miaojiang (釋) 妙江, Chen Jinhua 陳金華, (Shi) Kuanguang (釋)寬廣 & Ji Yun 紀 Wutaishan xinyang duowenhua, kua zongjiao de xingge yiji guoji xingyang xiangli : di erci Wutaishan yantao huilun wenji 五臺山信仰多文化、跨宗教的性格以及國際性影響力:第二次五臺山研討會論文集》[Multi-cultural, Cross-religious Characteristics and International Impact of the Wutai Cult], Xinwenfeng chuban gongsi 新文豐出版公司, pp.131-184, 2018, 9789571722863. ⟨halshs-01838021⟩

Share

Metrics

Record views

62