Présentation du projet de recherche pour l’Observatoire Européen de la violence scolaire : entretien avec A. Bůžek

Résumé : Na jaře loňského roku navštívila Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého paní Magdalena Kohout Diaz. Pro Evropskou observatoř školního násilí se síd- lem v Bordeaux ve spolupráci s katedrou pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP uskutečnila na osmi základních školách v Olomouci a okolí výzkum so- ciálního klimatu, který slouží mezinárodnímu srovnání školního klimatu. Bude zpracováván v Laboratoři pro sociální výzkum v oboru pedagogiky a vzdělávání vedené prof. Debarbieux na Univerzitě V.Segalena v Bordeaux. Na tomto úkolu se úspěšně podílely studentky oboru Pedagogika a sociální práce Jana Kobzová a Petra Ženčáková. Tato výzkumná aktivita je součástí mezinárodního projektu, do kterého je katedra pedagogiky zapojena. Spolupráce započala na 1. celostátní konferenci Školní šikanování, uspořádané v březnu 2004 katedrou pedagogiky PdF UP, pobočkou České pedagogické společnosti v Olomouci a celostátním sdružením Společenství proti šikaně, které se paní Magdalena Kohout Diaz zúčastnila. Před ukončením výzkumné mise v Olomouci jsme paní Magdaleně Kohout Diaz položili několik otázek, abychom ji našim čtenářům přiblížili
Document type :
Journal articles
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01667734
Contributor : Magdalena Kohout-Diaz <>
Submitted on : Tuesday, December 19, 2017 - 3:24:10 PM
Last modification on : Monday, October 8, 2018 - 9:24:03 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01667734, version 1

Collections

Citation

Magdalena Kohout-Diaz, Antonín Bůžek. Présentation du projet de recherche pour l’Observatoire Européen de la violence scolaire : entretien avec A. Bůžek . Pedagogicka Orientace, Masarykova Univerzita, 2006, n°1, p.112-113. 〈halshs-01667734〉

Share

Metrics

Record views

52