Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí

Résumé : Článek je věnován městu a převládají v něm dvě hlavní témata: otázka bytu a otázka vlastnictví nemovitosti v České republice. Jedná se o případovou studii na úrovni konkrétního města (Brno), která umožňuje pochopit podstatu transformačních procesů v oblasti vlastnických vztahů, které se odehrávají po pádu komunistických režimů ve střední Evropě. Tato studie chápe urbanistickou strukturu města dvojím způsobem: jako výstavbu (morfologický aspekt) a jako obyvatelstvo (sociologický aspekt). Propojení těchto dvou prvků, tedy sociálně-prostorová struktura, se nejčastěji studuje na úrovni čtvrtí. Přesto se tento článek zaměřuje na studii na nižších úrovních, čili na jednotlivé budovy, abychom pochopili, jakou strategii používají aktéři současných změn.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01510697
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Friday, April 21, 2017 - 9:20:28 AM
Last modification on : Tuesday, June 12, 2018 - 1:19:15 AM
Document(s) archivé(s) le : Saturday, July 22, 2017 - 12:22:33 PM

File

olivier_1996_osvojovani_bytu_b...
Explicit agreement for this submission

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01510697, version 1

Collections

Relations

Citation

Anne Olivier. Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Původní a noví vlastníci, pp.88-100. ⟨halshs-01510697⟩

Share

Metrics

Record views

83

Files downloads

226