Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Reforma místní správy

Résumé : Tématem třetího kulatého stolu organizovaný CEFRES v roce 1995 je reforma místní správy. První diskutující, Serge Wachter (DATAR), se zaměřuje na novou politiku územní teritoriální správy ve Francii, zatímco druhý, Radim Perlín (UK), se zajímá o vývoj diskuzí o administrativním rozdělení České a Slovenské republiky. Jiří Blažek (UK) následně provádí rozbor nového systému financování místní správy v České republice. Následuje zpráva Márii Strussové (SAV) o reformě veřejné správy a založení samosprávy v lokálním měřítku na Slovensku, prezentace Sylvie Bourelové o krocích učiněných na poli administrativní spolupráce mezi Francií a Českou republikou, a zpráva Miloše Matuly o subsidiaritě a reformě místní správy v České republice. Kulatý stůl se uzavírá rozborem reformy místní české vlády od Josefa Ježka (UK) a závěrečným slovem Petra Pitharta (UK).
Complete list of metadatas

Cited literature [5 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01496222
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 11:55:43 AM
Last modification on : Wednesday, August 26, 2020 - 4:54:09 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, June 28, 2017 - 1:14:33 PM

File

stul3_1995_reforma_mistni_spra...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01496222, version 1

Collections

BNF

Relations

Citation

Serge Wachter, Radim Perlín, Jiří Blažek, Zdenka Vajdová, Mária Strussová, et al.. Reforma místní správy . Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 1995, Území v procesu změn, pp.157-232. ⟨halshs-01496222⟩

Share

Metrics

Record views

107

Files downloads

171