Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Harmonizace evropských vysokoškolských diplomů. : Moduly, kredity, uznávání

Résumé : V tomto článku se C. Laugénieová vrací k Boloňské deklaraci z roku 1999, ve které byla navržena harmonizace evropských vysokoškolských diplomů, její cíle a principy její aplikace. Autorka se také zabývá důsledky této deklarace, například snahou Rady evropských rektorů a Asociace evropských univerzit sjednotit tyto dva orgány v jedinou instituci. Zároveň zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby systém nabízených forem vzdělání byl čitelný a srozumitelný, a že je třeba danou problematiku řešit na mezinárodní úrovni a nabídnout tak budoucím vůdčím osobnostem Evropy co nejlepší vzdělání.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01496141
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 11:20:26 AM
Last modification on : Thursday, March 5, 2020 - 7:20:19 PM

File

laugenie_2001_harmonizace_evro...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01496141, version 1

Collections

Relations

Citation

Claude Laugénie. Harmonizace evropských vysokoškolských diplomů. : Moduly, kredity, uznávání. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2001, Vysoké školství v České republice a ve Francii: evropské perspektivy, pp.115-122. ⟨halshs-01496141⟩

Share

Metrics

Record views

61

Files downloads

130