Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Evropa z různých úhlů pohledu

Résumé : V tomto článku se Jacques Rupnik zabývá rozdílnými pohledy na Evropu, zejména pohledem českým a francouzským. Vize Evropy, jak ji vidí Paříž, může být zároveň příliš úzká, jestliže se zaměřuje pouze na vztah s Německem, nebo naopak velice široká v případě, že připisuje významnou roli Rusku. Pohledy na Evropu ze strany Čechů jsou velmi rozdílné: od podpory úzkých vztahů se západními velmocemi za První republiky až po euroskepticismus Václava Klause. Podle autora můžeme rozlišit tři různé způsoby vnímání a hlavních směrů politiky mezi Paříží a Prahou, které se týkají evropské integrace: vztah mezi upevňováním a rozšiřováním Evropské unie, měnová unie a evropský sociální model, bezpečnost a transatlantickévztahy. Cílem je podle autora ukázat Čechům, že není v jejich zájmu vstoupit do Evropy, která by se mohla začít tříštit, a Francouzům, že rozšiřování Evropské unie o post-totalitní země představuje nový, demokratičtější způsob pojetí evropského projektu.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01495939
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 9:58:04 AM
Last modification on : Monday, September 7, 2020 - 5:12:47 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, June 28, 2017 - 12:43:51 PM

File

rupnik_1998_evropa_uhly_pohled...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01495939, version 1

Collections

Relations

Citation

Jacques Rupnik. Evropa z různých úhlů pohledu. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.6-9. ⟨halshs-01495939⟩

Share

Metrics

Record views

108

Files downloads

128