Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Poznámky k evropské identitě

Résumé : Autor se v tomto článku snaží definovat koncepty identity, tradice a mentality, a to z perspektivy sociologické a antropologické. Zabývá se především „pluralitní identitou“ a její rolí v procesu integrace. Své úvahy končí myšlenkou, že podmínkou úspěšné a vnitřně přijaté integrace je vytvoření nadnárodní evropské identity. V rámci svého pátrání po evropské identitě doporučuje neomezovat se pouze na holistický koncept evropské integrace, ale zaměřit se spíše na přiznání plurality, kterému často předchází napětí, ba dokonce i konflikty.
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01495934
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 9:52:47 AM
Last modification on : Wednesday, March 29, 2017 - 1:02:59 AM
Long-term archiving on: : Wednesday, June 28, 2017 - 12:56:16 PM

File

musil_1998_evropska_identita.p...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01495934, version 1

Collections

Relations

Citation

Jiří Musil. Poznámky k evropské identitě. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.64-66. ⟨halshs-01495934⟩

Share

Metrics

Record views

82

Files downloads

132