Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Česká ekonomika a EMU: (Teze vystoupení)

Résumé : V tomto článku se autor zabývá tím, zda česká ekonomika odpovídá kritériím pro vstup do Evropské měnové unie. Přestože není česká ekonomika vázaná Maastrichtskou dohodou, splňuje všechna její kritéria, až na míru inflace. Přesto autor doporučuje odklad přijetí eura o dva roky od vstupu do Evropské unie, a to kvůli strukturálním nedostatkům českých makroekonomických parametrů.
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01490621
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Wednesday, March 15, 2017 - 4:10:36 PM
Last modification on : Friday, March 17, 2017 - 1:03:16 AM
Long-term archiving on: : Friday, June 16, 2017 - 2:40:18 PM

File

janacek_1998_ceska_ekonomika_e...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01490621, version 1

Collections

Relations

Citation

Kamil Janáček. Česká ekonomika a EMU: (Teze vystoupení). Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.100-101. ⟨halshs-01490621⟩

Share

Metrics

Record views

64

Files downloads

145