Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Jsou ještě Evropané dědici Evropy?

Résumé : V tomto článku A. Finkielkraut popisuje, jak poznal Evropu skrze státy střední Evropy a opírá se při tom o svoji osobní zkušenost. Evokováním několika praktických příkladů nás upozorňuje na skutečnost, že se na více než na cokoliv jiného soustředíme na budoucnost Evropy, tedy rozšiřování Evropské unie, a nevěnujeme dostatečnou pozornost evropskému dědictví.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01490588
Contributor : Claire Madl <>
Submitted on : Wednesday, March 15, 2017 - 3:43:44 PM
Last modification on : Thursday, March 16, 2017 - 1:07:53 PM
Long-term archiving on: : Friday, June 16, 2017 - 2:13:08 PM

File

finkielkraut_1998_evropane_ded...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01490588, version 1

Collections

Relations

Citation

Alain Finkielkraut. Jsou ještě Evropané dědici Evropy?. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.70. ⟨halshs-01490588⟩

Share

Metrics

Record views

59

Files downloads

123