N°1. Prouchvaniya na mnogosloynata arheologicheska sekventsiya ot pleystotsena v peshtera Kozarnika: Ranen, sreden i kasen paleolit.

Keywords : Kozarnika Cave
Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01466919
Contributor : Philippe Fernandez <>
Submitted on : Monday, February 13, 2017 - 7:13:19 PM
Last modification on : Wednesday, February 5, 2020 - 3:18:04 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01466919, version 1

Collections

Citation

J.-L. Guadelli, N. Sirakov, S. Sirakova, S. Ivanova, V. Popov, et al.. N°1. Prouchvaniya na mnogosloynata arheologicheska sekventsiya ot pleystotsena v peshtera Kozarnika: Ranen, sreden i kasen paleolit. . Arheologicheski Otkritiya i Razkopki prez 2010g. Balgarska Akademiya naukite, Natsionalen Arheologicheski Institut s Muzey. N°1. Prouchvaniya na mnogosloynata arheologicheska sekventsiya ot pleystotsena v peshtera Kozarnika: Ranen, sreden i kasen paleolit. , pp.23-25, 2011, Arheologicheski Otkritiya i Razkopki prez 2010g. ⟨halshs-01466919⟩

Share

Metrics

Record views

58