Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Apport d’un centre de documentation dans la vie d’un laboratoire de recherche

Résumé : IKER Euskarari eta Euskal Testuei buruzko Ikerketa Gune-ko dokumentazio zentrua ikerketako profesionalen bilera eta mintegi zientifikoak ospatzeko lanerako espazio moduan sortua izan zen. Akitaniako unibertsitateetako (Bordele 3, UPPA) liburutegiei loturik, 100 m² baino gehiago eta 5000 dokumentutik gora (1809 liburu, euskal ikerketari eskainiriko aldizkari, tesiak, memoriak, eta ikasleen lanak) eskaintzen ditu. Euskal ikasketen testuinguruan informaziorako eta formakuntzarako sostengu garrantzitsu bat da dokumentazio zentrua. Horretaz gain, zentrua ikerketa proiektuetan biltzen diren datuen artxibategi moduan ere erabiltzen da. Azkenik, Lapurdum euskal ikasketen aldizkariaren zenbakiak Revues.org plataformako Access Gold delakoan eskuragarri jartzeaz arduratzeaz gain, laborategiko gaurkotasun zientifikoak hedatzeaz ere arduratzen da.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01412739
Contributor : Jean-Philippe Talec Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, December 8, 2016 - 4:53:26 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Thursday, March 23, 2017 - 8:22:18 AM

File

16-20102_art6.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01412739, version 1

Citation

Jean-Philippe Talec. Apport d’un centre de documentation dans la vie d’un laboratoire de recherche. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2012, 16, pp.117-135. ⟨halshs-01412739⟩

Share

Metrics

Record views

53

Files downloads

106