Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196)

Martin Aurell 1
1 Espace, pouvoir et religion
CESCM - Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation médiévale
Résumé : El present treball intenta superar la problematica caduca del debat historiografic que acabem de presentar. Per a comprendre la dominació catalana a Provenca i Llenguadoc s'ha d'aplicar a les nostres fonts el mètode dels estudis més recents sobre el poder dels prínceps medievals. A Franca, tota una escola s'ba interessat en l'evolució social dels seguicis de reis i comtes, assolint conclusions de gran valor pel que fa a una histbria poiítica renovada.' Els darters estudis d'origen anglo-saxó, sobre la dominació normanda a Anglaterra, concentren igualment llur atenció sobre la base social de la invasió de I'illa.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01306834
Contributor : Vanessa Ernst-Maillet <>
Submitted on : Tuesday, April 26, 2016 - 11:13:18 AM
Last modification on : Wednesday, September 5, 2018 - 1:30:10 PM
Long-term archiving on : Tuesday, November 15, 2016 - 11:52:00 AM

File

Acta historica et archaeologic...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01306834, version 1

Collections

Citation

Martin Aurell. Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196) . Acta Historica Archaeologica Mediaevalia, 1984, pp.83-110. ⟨halshs-01306834⟩

Share

Metrics

Record views

119

Files downloads

106