Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196)

Martin Aurell 1
1 Espace, pouvoir et religion
CESCM - Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation médiévale
Résumé : El present treball intenta superar la problematica caduca del debat historiografic que acabem de presentar. Per a comprendre la dominació catalana a Provenca i Llenguadoc s'ha d'aplicar a les nostres fonts el mètode dels estudis més recents sobre el poder dels prínceps medievals. A Franca, tota una escola s'ba interessat en l'evolució social dels seguicis de reis i comtes, assolint conclusions de gran valor pel que fa a una histbria poiítica renovada.' Els darters estudis d'origen anglo-saxó, sobre la dominació normanda a Anglaterra, concentren igualment llur atenció sobre la base social de la invasió de I'illa.
Type de document :
Article dans une revue
Acta Historica Archaeologica Mediaevalia, 1984, pp.83-110
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [1 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01306834
Contributeur : Vanessa Ernst-Maillet <>
Soumis le : mardi 26 avril 2016 - 11:13:18
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:27:09
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 novembre 2016 - 11:52:00

Fichier

Acta historica et archaeologic...
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01306834, version 1

Collections

Citation

Martin Aurell. Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196) . Acta Historica Archaeologica Mediaevalia, 1984, pp.83-110. 〈halshs-01306834〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

72

Téléchargements de fichiers

67