Hrnčířské dílny ve Višňovém (Pottery workshops in Višňové)

Mots-clés : Archéologie
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01264312
Contributor : Sophie Desbois-Garcia <>
Submitted on : Friday, January 29, 2016 - 10:37:45 AM
Last modification on : Friday, September 14, 2018 - 9:56:09 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01264312, version 1

Collections

Citation

Josef Wilczek. Hrnčířské dílny ve Višňovém (Pottery workshops in Višňové). Pravěk NŘ, 2015, 22 (1), pp.167-256. ⟨halshs-01264312⟩

Share

Metrics

Record views

99