Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten

Résumé : Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten. Michel Feugère (CNRS, UMR 5138, France) Patrick Bultinck (Universiteit Gent) Hoewel aardewerk het leeuwendeel vormt van archeologische vondsten, kunnen zogenaamde "kleine archeologische objecten", afhankelijk van de site en periode, 20 tot 30% van het totale aantal gevonden artefacten uitmaken. Hier worden deze "kleine archeologische objecten" gedefinieerd als door de mens gemaakte objecten andere dan aardewerk. Deze laatsten leveren in grote mate informatie over voeding en het bereiden en stockeren ervan. De kleine archeologische voorwerpen, ondanks dat ze maar een beperkt percentage van de vondsten uitmaken, leveren dan weer heel wat andere informatie op. In voorbije decennia genoot het onderwerp de aandacht van talrijke specialisten en louter de lijst van hun publicaties hierover zou menig boek kunnen vullen (zie onder meer Feugère et al., 1991). Kleine archeologische objecten vormen een bijzonder complexe categorie vondsten omdat deze artefacten betrekking hebben op alle aspecten van het dagelijks leven. Zo vinden archeologen objecten gerelateerd aan het louter individueel leven (bv. juwelen, kleding, en andere opsmuk), aan de leefomgeving (bv. huisraad en allerlei verwante objecten), aan ontelbare activiteiten zoals handwerk, landbouwtuigen en wapens en aan votieve en religieuze objecten zoals beelden en offermaterialen. Over tijd en ruimte beschouwd, beseft men al snel dat de studie van het geheel aan dergelijke objecten een enorme taak is die geen enkele specialist alleen de baas kan. Die specialisten zitten vaak zeer verspreid over diverse (academische) instanties in verschillende Europese landen, spreken verschillende talen en werken niet zelden vanuit verschillende invalshoeken maar delen dezelfde interesse in de kleine archeologische objecten. Het uitwisselen van informatie, het opstellen van gemeenschappelijke projecten etc. gebeurde tot voor enkele jaren, en nu nog in grote mate, hoofdzakelijk via gespecialiseerde congressen en publicaties. In de laatste twee decennia verscheen internet als een nieuw medium langs waar communicatie gebeurt, wetenschappelijke informatie wordt uitgewisseld en langs waar zelfs nieuwe vooruitgang kan worden geboekt. Daarbij spelen websites een prominente rol. Er bestaan verschillende websites gewijd aan bepaalde aspecten van kleine vondsten, vaak gerelateerd aan een bepaalde periode of categorie objecten of zelfs informatiebron. Hieronder valt het Portable Antiquities Scheme dat vondsten van individuen in het Verenigd Koninkrijk groepeert (http://finds.org.uk/database). Met Artefacts (http://artefacts.mom.fr) besteden we hier specifiek aandacht aan een site die als doel heeft alle informatie te verzamelen over alle kleine archeologische objecten van de vroege bronstijd tot de moderne tijd en dit op een grote geografische schaal (Europa en het Middellands Zeegebied).
Document type :
Other publications
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01242409
Contributor : Michel Feugere <>
Submitted on : Wednesday, September 7, 2016 - 11:49:24 AM
Last modification on : Thursday, November 21, 2019 - 10:02:27 AM
Long-term archiving on: : Thursday, December 8, 2016 - 12:03:05 PM

File

artefacts.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01242409, version 1

Collections

Citation

Michel Feugère, Patrick Bultinck. Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten. 2015. ⟨halshs-01242409⟩

Share

Metrics

Record views

85

Files downloads

73