Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií

Mots-clés : Archéologie
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01160159
Contributor : Sophie Desbois-Garcia <>
Submitted on : Thursday, June 4, 2015 - 3:48:22 PM
Last modification on : Friday, September 14, 2018 - 9:56:08 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01160159, version 1

Citation

Josef Wilczek, Fabrice Monna, Nicolas Navarro, Philippe Barral, Laure Burlet, et al.. Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií. Počítačová podpora v archeologii, 2013, pp.28. ⟨halshs-01160159⟩

Share

Metrics

Record views

295