Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

Tướng Giáp - người hùng và nghịch lý

Résumé : Cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là một điều bất ngờ, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng đó là sự ra đi của một nhân vật vĩ đại trong lịch sử thế giới. Cuộc đời của Tướng Giáp còn ẩn chứa nhiều dấu hỏi cần trả lời.
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00959987
Contributor : François Guillemot Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, March 17, 2014 - 2:11:24 PM
Last modification on : Sunday, June 26, 2022 - 3:34:49 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00959987, version 1

Citation

François Guillemot. Tướng Giáp - người hùng và nghịch lý. 2013. ⟨halshs-00959987⟩

Share

Metrics

Record views

150