Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

La fauna de mamífers dels nivells azilians de la Balma de la Margineda

Résumé : Les restes óssies i dentàries procedents dels nivells azilians que s'han trobat a les capes 7, 8, 9 i 10 representen un total de 16815 elements dels quals nomès l'11%han pogut determinar-se. En efecte, la majoria del material està format per estelles que hem diferneciat segon la mida.
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00788042
Contributor : Armelle Gardeisen <>
Submitted on : Wednesday, February 13, 2013 - 3:40:58 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 1:46:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00788042, version 1

Collections

Citation

Armelle Gardeisen. La fauna de mamífers dels nivells azilians de la Balma de la Margineda. J. Guilaine, M. Barbaza et M. Martzluff (dir.). Les Excavaciones a la Balma de la Margineda (1979-1991), Ed. del Govern d'Andorra, pp.492-522, 2007, Institut d'Estudis Andorrans. ⟨halshs-00788042⟩

Share

Metrics

Record views

227