A. Awagana, H. E. Wolff, and &. D. Löhr, Hausa Vocabulary. The World Loanword Database, 2009.

J. A. Ballard, R??sum??, Africa, vol.v, issue.04, pp.294-305, 1971.
DOI : 10.2307/1158920

R. Bruce, The Fulani Settlement of Butu, Slavery and the Trade in Slaves, Studies in the history of Plateau State, pp.191-205, 1982.
DOI : 10.1007/978-1-349-04749-9_12

B. Caron, South-Bauchi West Pronominal and TAM Systems. Sprachbund in the West African Sahel. B. Caron and P. Zima, pp.93-112, 2006.
DOI : 10.1075/slcs.151.11car

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00644372

B. Caron, Les Zaars et leurs voisins, Migrations et mobilité dans le bassin du lac Tchad, 2009.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00643986

B. Caron, Les Zaars et leurs voisins, Migrations et mobilité dans le bassin du lac Tchad. H. Tourneux and N. Woïn, 2009.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00643986

B. Caron, Number in South-Bauchi-West Languages Number in Africa and Beyond: Grammar, Semantics and Social Deixis, pp.2011-2020, 2011.

C. Gouffé, Notes de lexicologie et d'étymologie soudanaises. III : Contacts de vocabulaire entre le haoussa et le berbère Comptes rendus du Groupe Linguistique d'Etudes Chamito-sémitiques -G, LE.C.S, vol.16, pp.155-73, 1971.

E. A. Isichei, Colonialism Resisted, Studies in the History of Plateau State, pp.206-229, 1982.
DOI : 10.1007/978-1-349-04749-9_13

A. Klingenheben, Die Silbenauslautgesetze des Hausa, Zeitschrift für Eingeborenen- Sprachen, vol.28, issue.18, pp.272-97, 1927.

C. H. Kraft, Chadic Wordlists, 1981.

D. Löhr, H. E. Wolff, and &. A. Awagana, Kanuri Vocabulary. The World Loanword Database, 2009.

E. Mohammadou, History, climatology, and linguistics. Jarawan Bantu expansion from Upper Benue Valley, c. 1750. Environmental and cultural dynamics in the West African Savanna, 2002.

E. Mohammadou, From Lake Chad to Bauchi along the Northern Migratory Corridor: The Zaar Case. Man and the Lake, Proceedings of the 12th Mega Chad Conference. Maiduguri, 2nd-9th December 2003. C. Baroin, G. Seidensticker-Brikay and K. Tijani. Maiduguri (Nigeria), Centre for Trans-Saharan Studies, pp.75-120, 2004.

D. Nettle, The Fyem Language of Northern Nigeria, 1998.

W. E. Orel and . Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary Materials for a reconstruction, 1995.

K. Shimizu, The Southern Bauchi Group of Chadic Languages. A survey report, Africana Marburgensia, vol.2, p.50, 1978.

N. A. Skinner, Hausa Comparative Dictionary, Koeln: R. Köppe, 1996.

. Zr and . Zr, K: ?à?mú; Z?: ?a?múwá; Ch: ?à?múwá; Pel: ?à?múwá?

. Acha, Ha: acca ?? ) Dr: á??á?; Gj: á??â; Pel: á??a; Zda: a??a?

. Alms, Ha: a aka ?? ) [< Arabic ?adaqa] Sg: sadáka; Z?: sá?áka; Dr: sadáká?; Bl: sád??kasád??sád??ka. Already (have ~ done sth]; Aux) (Ha: iga?)

. Amulet, Ha: la?ya ?? ) [< Arabic ?al-?a?ya] Zr.M: lá?ya Zr.K: la?yá; Z?: lá?ya; Pol: lá?ya; Dr: lá?yá?; Ch: lá?yí

. Angel, Ha: màla?'ika ?? ) [< Arabic ?] Zr.M: màláyka Z?: malá??íka. Answer (Ha: am hi ?? ) Zr.K: amsá; Z?: ám?i

. Ant, Ha: kiya? h ) Gj: kíyá??í; Pel: kíyá??í

. Ant, Ha: kwà ? kwa a ?? ) Z?: kwârkwa?sa; Ch: kwárkwáàsà; Gj: kwárkwa?sa; Pel: kwárkwa?sa; Zda: kwárko?sa

. Ant, Ha: ha ?? -z ma?mi ?? ) Ch: ?à? zúmà; Zda: ?a?zúma?

. Ant, Ha: ù u? wa?) Ch: tùrú?rúwa

. Antelope, Ha: kanki ?? ) Zda: ka?ki?

. Antelope, Ha: ma?zo??) Ch: mà?zó; Gj: ma?zò. Argument (Ha: mu? ?? ) Zr: mú?su; Sg: mu?sa

. Arabic and . Zr, Attention (pay ~) (Ha: k la ?? ) Z?: kula. Attention (pay ~) (Ha: l ?? ? a) Z?: lu?rá

. Awl, Bicycle spoke (Ha:) Zr: kùré??e. Baby (Ha: ja ?? i ?? ) Zr: ?èrí?ri; Zr

. Zr, K: go?rá. Bamboo flute (Cf. Ha. à e?wa ?? ) Ch: s? ? ré?ré. Banana (Ha: àyàbà) [< Nupe yaba] Zr: àyàbà

. Zr and . Zr, K: àyàbà; Z?: ayaba; Pol: àyàbà; Dr: ayabá?; Bl: ?àyàbà; Ch: àyàbà; Gj: ayabà; Pel: àyàbà; Zda: ayaba?. Baobab (Ha: ku?ka ?? ) Z?: kú?ka. Barter (Ha: aya ?? ) Z?: táya; Ch: téyè; Pel: táya. Bastard (Ha: he?ge??) Z?: ?é?ge. Bat (Ha: je?ma?ge??) Zr.M: ?á?má?gì, ?amá?ge; Lr: ?ámááge. Battery (Ha: a? ì ? )

. Beard, Ha: Ch] Ha. ge?m ?? ) Zr.M: gà??ìn bà?kí

. Zr, K: gà??ìm bà?kí

. Beard, Ha: ge?m ?? ) Zk: gé?mú?; Zda: gé?mu?. Because of (Conj) (Ha: à kân) Zr: á kâm

. Belt and . Ha, bê?l; Pol: bêl. Bench (Ha: nci ?? ), English bench] Zda: bén?i?. Between (Ha: àka?n ) Zr: tsàkà?ní. Bicycle (Ha: ke??k ) [< Yoruba k?k?

. Zr, M: araptaki; ZrK: àwártáke; Sg: awartaki. Blanket (Ha: à ? g ) [< Tam abro?] Zr: bàrgo

. Bone and . Ha, M: ?argo; Lr: ?órgó; Ch: ?árgó. Book (Ha: li a? i ?? ) [< Arabic ?al-kita?b] Zr. : lítá?fi; Z?: líttá?fi; Bl: líttá?fi; Gj: líttá?pî; Pel: líttá?pi

. Book and . Ha, akà ? a?) [< Tamasheq takard? e [< Arabic qarta?s] Zr: tágàrda; Zr.M: tágàrda Sg: tàgárdà; Pol: tákàrdá; Dr: tágaddá?; Ch: tágàrdá

. Book, Ha: àkà ? u?) [< Tamasheq takard? e [< Arabic qarta?s] Zr: tàgàrdu. Borrow (not money) (Ha: ar-) Sg: ará

. Box and . Ha, Ha: ànk ) Zr: pànko. Boxing (Ha: dambe) ( Niger-Congo, Nilo- Saharien) Z?: da?mbé. Bracelet (Ha: m n wa?) Dr: m?ndi. Brain (Ha: wa walwa?) Zda: ko?kolwa?. Brake (Ha: i ? ki ?? ) [< English brake] Zr: b??rkib??b??rki. Brave (Ha: ja? ? ùm ) [< Arabic (?) ?a?rim] Z?: ?á?rimí; Zda: ?a?runtáka?, Ha: a he??) Zr.K: pas. Breakfast (Ha: ka ?? la ?? c ) Zr: kàlà??i. Brick (mud ~) (Ha: u? àl ) [< Arabic ?a?-?u?b

. Zr, Ha: ango??) Zr.M: ángo; Zr.K: ángo; Sg: á?gò; Z?: á?go; Dr: á?go?; Ch: ángò

. Zr, M: gadà; Zr.K: gáda; Z?: gáda; Pol: gádà

. Pel, Bundle of grain (Ha: ami ?? ) Z?: dámi; Pol: démî; Dr: dámi; Bl: dàmì; Ch: d??mìd??d??mì; Zda: dami?. Bush-cow (Ha: ?a na?) Zr.M: ?awna; Zr.K: ?awna; Ch: ?áwná, Business

. Zr, Ch: lìssá?fì; Gj: lissa?pî. Calf (Ha: mà a ) Ch: (ná) màríkì. Camel (Ha: a ?? m ) [< Berber alghum; Arabic l???mal] Zr: rà?kumi; Zr.M: ra?kumi Zr.K: rà?kumi; Sg: rà?kumi; Z?: ra?kúmí; Pol: rà?kùmí; Dr: rá?kumí?; Bl: ra?kúm?; Ch: rà?kúmí; Gj: ra?kumí; Pel: rà?kúmí; Zda: ra?kumí?. Can (Ha: gwangwan ) Zr: pampami, Can (tin ~) (Ha: kùzà) Sg: kùzà; Z?: kuza; Zda: kuza

. Can, Ha: iya ?? ) Zr.M: ?y??. zíná?rìjà; Z?: zí?ná?riyá; Pol: ziná?riyá; Bl: zíná?riyá; Ch: z??ná?rìyáz??z??ná?rìyá; Gj: z?na?ríya; Pel: z?ná?riyá; Zda: zí?ná?riyá?

. Gown, Ha: ag wa ?? ) Pol: tágùwá. Grandchild (Ha: j ka ?? ) Zr.M: ?íka; Zr.K: ?í?ka; Sg: ?í?ka; Pel: ?í?ka, Grass (Ha: haki ?? ) Zda: háki?

. Gun and . Ha, Zr: bind??gàbind??bind??gà; Pol: b?ndígà; Dr: bíndígá?. Gunpowder (Ha: o??ka?) Dr: to?ká?. Hair (head) (Ha: ?? ma?) Zda: su?ma?. Half (Ha: a i ?? ) Zr: rá?i

. Hammer, Ha: gù ma ?? ) Zr: gùdúma; Zr.M: gùdúma; Sg: gùdúmà; Z?: gudúma

. Hang, Ha: a? àye?) Zk: rá?táyà; Gj: ra?táyé

B. Happen, Ha: a? a ?? ) Zr: fa?rá; Zk: pá?rà; Z?: fá?ra; Dr: pá?rá?; Ch: pá?rè; Pel: pa?rúwá; Zda: fá?rá?. Hardness (Ha: a ) Ch: táwrí

. Harmattan, Ha: hùn u? ? ?? ) Z?: huntú?ru; Dr: huntú?ru?; Zda: huntú?ru?. Harvesting (Ha: gi i ?? ) Pol: g?rbì; Ch: gírbì

. Head-tie, Ha: kallà ) Zr.M: kállapí; Z?: kálapí

. Head-tie, Ha: kwalliya?) Dr: kwá?lí?; Zda: kwá?li

. Arabic-?al-?a?fiya, Zr: la?fíya; Zr.M: la?fyâ Z?: lá?fíya; Pel: lá?fíya. Hedgehog (Ha: u? hiya?) Lr: bú??íyá

. Heir, Ha: maga ?? j ) Zr: mágà??í

!. Hello and . Ha, sànnu) Zr: sànnú; Z?: sannú

. Wait, Ha: a ?? ka a ?? ) Zda: da?káté. Wall (Ha: ang ) Zda: bó?gó?. War (Ha: ya? i ?? ) Z?: yá?ki

. Ward and . Ha, Warm up (Ha: ? ma ?? ) Dr: ?umá?; Zda: ?umí. Warp thread (Ha: a a ?? wa?) Z?: ába?wá. Watch (Ha: àg go) [< Yoruba agogo] Zr: àgo?go, Watch guard (Ha: ga? i ?? ) [< English guard] Zr: gá?di. Watermelon (Ha: kankana?) Zr.M: kankana

. West, Ha: yâmma) Dr: yâmmá?; Ch: yâmmá

. Wheat and . Ha, Zr: álkáma; ZrM: álkáma; ZrK: ?alkáma; Sg: àlkámà; Z?: álkáma; Pol: álkáma; Dr: álkámá?; Bl: ?álkáma; Ch: álkámà; Gj: álkámâ; Pel: álkáma; Zda: álkáma?. White man (Ha: nà a? ? à) [< Arabic na?a?ra?] Zr: nàsa?ra; Dr: nasá?rá?; Zda: nására. Window (Ha: a?ga ?? ) [< Kanuri tákkà/táà < Arabic ta?qa] Dr: tá?gá?; Zda: tá?ga?. Winnowing basket (Ha: ma anka? ) Zr: matanka?iK: màtanka?i; Z?: matá?ká?í

. Pel, Zr: ?e?da. Woman's wrapper (Ha: zane??) Zr.K: zaní; Dr: záne?; Bl: zanì; Gj: záni; Zda: záne?. Work (Ha: aiki ?? ) Zr.K: aykí; Zk: áykì?; Zda: áyki?. World (Ha: u?niya ?? ) Bl: dùnyà; Ch: dú?níyà. Worship (Ha: à a?) Zr: bawtá; Sg: bàwtà

. Zr, Ha: aya?wa?) Zr: Seya?wa?. Direct loans from English Biscuit (Ha: bìskît)

. Borehole, . Cf, and . Ha, jìya ? ù ? a ?? e?) [< English bore-hole] Zr: bó?fô?l. Cashew tree (Cf. Ha. kanju?) [< English cashew] Zr: kà??û?; Zr.M: ka??û?; ZrK: kà??yû?

. Zr, Zr: kô?p; Sg: kó?pì; Pol: kó?pi; Dr: kó?pu?; Ch: kó?fì; Gj: kóp. Electric bulb (Ha:gùlâb) [< English 'globe'] Zr: g?lô?p, Identity card (Cf. Ha. kai ìn hai a ?? ) [< English I.D. card] Zr: áydí ka?t. Mobile phone (Ha: ga ?? ) [< English handset] Pel: hánset. Mud brick (Cf. Ha. i ? kìlà)