Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Boekje over verre verwanten over het Kanaal: niet leuk maar lukewarm

Résumé : Wist je dat het Engelse woord harvest ('oogst(en)') en het Nederlandse woord herfst verwant zijn? Indien niet, dan denk je nu waarschijnlijk, "Ach, dat ik dit niet eerder zag!" Dat is het soort reactie dat Van Huyck, germanist en voormalig docent Engels, bij zijn lezer wil teweegbrengen. Het Engels en het Nederlands zijn twee West-Germaanse talen en bieden daardoor een ruime schat aan woorden met voor beide talen gemeenschappelijke roots. Soms is de spelling van verwante woorden aan weerszijden van het Kanaal zelfs identiek - denk maar aan arm, hand, lip, lust, man, storm, enzovoort. Maar vaak is er een vormelijk verschil tussen de verwante woorden, waardoor we niet stilstaan bij hun gedeelde voorouders. Zo zijn we ons er wellicht niet van bewust dat het Engelse gate ('poort') en het Nederlandse gat verwant zijn. Andere paren van zulke verholen verwanten zijn cheap-koop, first-voorst, leaf-loof, spoon-spaan en straight-strekken. En toch: als je even stilstaat bij de betekenis van die woorden, dan wordt hun verwantschap plots vanzelfsprekend.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668988
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Friday, February 10, 2012 - 6:03:31 PM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:02 AM
Long-term archiving on: : Friday, May 11, 2012 - 3:00:47 AM

Files

Te_boek.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00668988, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Boekje over verre verwanten over het Kanaal: niet leuk maar lukewarm. Over Taal, 2011, 50 (2), pp.53. ⟨halshs-00668988⟩

Share

Metrics

Record views

255

Files downloads

154