Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Er verder op los intensifiëren

Résumé : Je kunt gewóón overdrijven, maar je kunt ook overdrijven als (een) gek, dat het een lieve lust is, dat het niet meer mooi is of dat horen en zien je vergaan. Deze intensifiërende toevoegingen passeerden al de revue in mijn vorige bijdrage tot deze rubriek. Maar ik had blijkbaar zelf schromelijk overdreven toen ik schreef dat ik in dat eerste deel ook nog een paar andere soorten intensifiëringen van nabij zou bekijken, en daar uiteindelijk niet toe kwam. Dat doe ik dan nu maar eerst, om op 't eind kort het bizarre type met twee voorwerpen (zoals zich een aap schrikken) aan te kaarten.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668922
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Friday, February 10, 2012 - 4:30:41 PM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:02 AM
Long-term archiving on: : Friday, May 11, 2012 - 2:55:07 AM

Files

Idioom_co7--Bert_Cappelle.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00668922, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Er verder op los intensifiëren. Over Taal, 2011, 50 (3), pp.66-67. ⟨halshs-00668922⟩

Share

Metrics

Record views

301

Files downloads

283