Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Erop los intensifiëren

Résumé : De Nederlandse taal barst van de mogelijkheden om werkwoorden te intensifiëren - of te intensiveren, voor wie dat liever hoort. Van wie heel erg stevig drinkt, kun je onder andere zeggen dat hij zuipt als een Tempelier, zuipt dat het een aard heeft, zich een stuk in de kraag zuipt, zich in een halve coma zuipt, tegen de klippen op zuipt of erop los zuipt. In dit eerste van twee delen gaan we grondig in op de gebruiksgrammatica van dergelijke opties.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668861
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Friday, February 10, 2012 - 3:29:20 PM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:02 AM
Long-term archiving on: : Friday, May 11, 2012 - 2:50:17 AM

Files

Idioom_co6-Bert_Cappelle.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00668861, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Erop los intensifiëren. Over Taal, 2011, 50 (2), pp.38-39. ⟨halshs-00668861⟩

Share

Metrics

Record views

252

Files downloads

254