Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Fòrum de les llengües de Lloret de Mar. Una iniciativa en pro de la gestió de la diversitat lingüística local.

Résumé : Llengua, interculturalitat i cohesió social reuneix en un sol títol les experiències que les escoles de Lloret de Mar feren amb motiu de la celebració del Fòrum de les Llengües de Lloret de Mar.
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00625505
Contributor : Montserrat Casacuberta <>
Submitted on : Wednesday, September 21, 2011 - 5:01:35 PM
Last modification on : Tuesday, September 17, 2019 - 9:37:44 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00625505, version 1

Collections

Citation

Montserrat Casacuberta. Fòrum de les llengües de Lloret de Mar. Una iniciativa en pro de la gestió de la diversitat lingüística local.. Guix. ISNN: 0213-8581 (identification), 2008, 341 (341), pp.17. ⟨halshs-00625505⟩

Share

Metrics

Record views

259