J. Bartkowski and A. Jasiska-kania, Organizacje dobrowolne a rozwój spoeczestwa obywatelskiego [Voluntary Organisations and the Development of Society, 2002.

. Warunki-i-jako-ycia-polaków, The Social Diagnosis Conditions and quality of life of Poles], Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania, 2005.

J. Czapiski and T. Panek, Diagnoza spoeczna Warunki i jako ycia Polaków Raport [The Social Diagnosis. Conditions and quality of life of Poles Between Feminism and the Catholic Church: The Women's Movement in Poland, pdf Czenik M., Frekwencja wyborcza w Polsce, [Voter Turnout in Poland], www.21pazdziernika.pl Fuszara M. (2005), pp.1057-1075, 2007.

M. Gumkowska and J. Herbst, Nowych organizacji coraz mniej [Less and Less Organisations Bariery obywatelskoci w polskim spoeczestwie po 1989 roku [Civic Activity Barriers in Polish Society after, Europa Obywateli. Polskie spoeczestwo obywatelskie in actu [A Europe of Citizens. Polish Civil Society in Reality], 1989.

R. D. Putnam, Democracy Work Civic traditions in modern Italy, 1993.

. Teoria-i-praktyka, Deliberation and Multi-level Governance, Theory and Practice]

M. Witkowski, Europeizacja spoeczestwa obywatelskiego w Polsce ? nadzieje i obawy polskich organizacji pozarzdowych [Europeanisation of Civil Activity in Poland ? Hopes and Fears of Polish NGOs, Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku [Negotiated Democracy, that is European Governance in Polish] Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.

K. Wódz, Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, [Negotiated Democracy, that is European Governance in Polish] Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. Documents and reports The Commission and non-governmental organisations: building a stronger partnership, COM (2000)11 final, Journal of Laws Journal of Laws, vol.104, issue.203 96, 1989.

. Gdzie-te-pienidze, Finansowanie projektów z funduszy UE w trzecim sektorze [Where is the Money? Financing Projects from the EU Funds], publication of the Office of the Committee for European Integration Kondycja sektora organizacji pozarzdowych w Polsce 2008 [Condition of the NGO Sector in Poland, wiadomosci.ngo.pl Polacy o swojej aktywnoci spoecznej [Poles about their Civic Activity], Survey report, 2006.