S. J. Gould, Wonderful life, 1989.

M. J. Hashimoto, The Hakka dialect, 1973.

H. Xuezhen, Beijng: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, Jiangyong Fangyan yanjiu, 1993.

R. Iwata, Koso anki ryosho ni okeru shinzokushoyitaikei no chiritekibunpu to koshoyitaikei no saiko [The geographical distribution of kinship terms in Jiangsu and Anhui provinces, Contributions to Chinese historical linguistics and philology. Kyoto University: Zinbunkagaku kenkyusho, pp.207-272, 1988.

S. T. Leong, Migration and ethnicity in Chinese history, 1997.

L. Rulong and X. Shibiao, Guanzhong de " quanzhuo songqi " yu Tang-Song Xibei fangyin, Jinnan Zhongguo Yuwen, vol.3, pp.197-203, 1999.

L. Rulong and Z. Shuangqing, Ke-Gan fangyan diaocha baogao [A report on a survey of the Kejia and Gan dialects], 1992.

J. Norman, The classification of the Shaowu dialect, Bull. Inst. Hist. Phil, vol.53, issue.3, pp.543-83, 1982.

H. Oshima, Zhongshan Daxue Xuebao (Shehui kexue ban). 1995-3, pp.124-132, 1995.

L. Sagart, 1982 A list of Sung Him Tong Hakka words of dubious etymology, Cahiers de Linguistique Asie Orientale XI, pp.69-86

L. Sagart, Les dialectes gan. Paris: Langages Croisés, 1993.

Y. A. Shiba and . Arbor, Soodai shoogyoo-shi kenkyuu. Tokyo: Kazama Shobo. Translated by M. Elvin as " Commerce and Society in Song China, 1968.

W. Fushi and M. Zongwu, Miao-yao yu guyin gouni [a reconstruction of the sound system of, 1995.