Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Conference papers

Les campaniformes catalans et pyrénéens vus de Provence. : Contribution à une problématique historique du Campaniforme de l'Europe méridionale

Résumé : El campaniforme recent entre els Alps i Catalunya presenta una decoració incisa o bé inciso-estampada que ha estat dividida principalment en dos estils: El Pirinenc i el Ródano-Provençal. El primer ocupa el nord de Catalunya i el Llenguadoc Occidental, el segon comprèn el Sud-est francès des d'El Llenguadoc Oriental fins als Alps. La unitat del campaniforme recent s'ha palesat fa temps a partir de la similitud morfològica i tecnològica de les formes i les decoracions ceràmiques. Amb tot, molts estudis recents sobre la ceràmica domèstica d'aquest campaniforme i les tècniques de fabricació dels vasos han mostrat l'existència de contrastos entre regions veïnes. El desenvolupament del campaniforme en el sí de les diverses cultures locals des dels finals del Neolític de les riberes nord-occidentals de la Mediterrània i les seves relacions amb el desenvolupament dels campaniformes regionals veïns ("Ródano-renano" al nord i "Salomó" al Sud) no poden ser tractats sinó per una comparació de les dades regionals i dins d'una problemàtica comuna.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

Cited literature [19 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087860
Contributor : Olivier Lemercier Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 27, 2006 - 12:07:52 PM
Last modification on : Thursday, October 22, 2020 - 9:20:04 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, April 6, 2010 - 12:27:25 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00087860, version 1

Collections

Citation

Olivier Lemercier. Les campaniformes catalans et pyrénéens vus de Provence. : Contribution à une problématique historique du Campaniforme de l'Europe méridionale. Pirineus i veïns al 3r mil.leni AC. De la fi del Neolitic a l'edat del Bronze entre l'Ebre i la Garona. Homenatge al Prof. Dr. Domènec Campillo. XII Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, novembre 2000, 2003, Puigcerdà, Espagne. pp.431-445. ⟨halshs-00087860⟩

Share

Metrics

Record views

180

Files downloads

329